Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Faits Divers v.o.f.,

gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09176686

download hier de algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'de Voorwaarden') wordt verstaan onder:
-"Faits Divers": de vennootschap onder firma Faits Divers v.o.f. Zij houdt zich bedrijfsmatig bezig met marketing, media, communicatie, public relations en het uitgeven van print- en digitale media, zulks in de ruimste zin des woords;
-"opdrachtgever": elk bedrijf, elke instelling en elke consument die met Faits Divers contracteert of zal contracteren.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen Faits Divers en een opdrachtgever, waarop Faits Divers de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. In geval de opdrachtgever zich beroept op Algemene Voorwaarden worden deze door Faits Divers uitdrukkelijk niet aanvaard.

Artikel 3. Offertes
De door Faits Divers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Faits Divers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Faits Divers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.
3. Faits Divers geeft aan welke informatie of documenten door de opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking van deze informatie of documenten.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Faits Divers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Faits Divers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Faits Divers zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Faits Divers de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. In afwijking van lid 3 zal Faits Divers geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van de Voorwaarden behoudt Faits Divers zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Intellectuele Eigendomswetgeving, de Auteurswet en het Beneluxverdag intellectuele eigendom daaronder begrepen.
2. Alle door Faits Divers verstrekte stukken, zoals offertes, voorstellen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faits Divers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Faits Divers houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
2. In geval van elke tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is deze gehouden, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen. Eventueel verstrekte kortingen komen te vervallen.
3. Faits Divers heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
4. De vorderingen van Faits Divers op de opdrachtgever zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Faits Divers ter kennis gekomen omstandigheden geven Faits Divers goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
- indien Faits Divers de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.
5. Indien de opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens Faits Divers niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Faits Divers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. In de in dit artikel genoemde gevallen is Faits Divers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Faits Divers schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Reclames
1. Eventuele reclames worden door Faits Divers slechts in behandeling genomen indien zij Faits Divers - rechtstreeks - binnen 21 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
3. Indien de reclame door Faits Divers gegrond wordt bevonden, is Faits Divers uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Artikel 11. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen of een honorarium op urenbasis, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door Faits Divers aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3. Indien Faits Divers met de opdrachtgever een honorarium overeenkomt, is Faits Divers niettemin gerechtigd tot verhoging van dat honorarium. Faits Divers zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, enzovoorts, doorberekenen.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever rente aan Faits Divers verschuldigd over openstaande vorderingen van Faits Divers van 1 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Faits Divers op volledige schadevergoeding.
2. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,00, onverminderd het recht van Faits Divers aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Faits Divers verstrekte gegevens. Faits Divers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Faits Divers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
3. De aansprakelijkheid van Faits Divers, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Faits Divers beperkt tot het bedrag van hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verschuldigd is.
5. De opdrachtgever zal Faits Divers vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
6. Iedere vordering jegens Faits Divers vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

Artikel 14. Overmacht
1. Indien Faits Divers als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Faits Divers de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Faits Divers onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.
3. Indien Faits Divers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Faits Divers en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Faits Divers, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Faits Divers blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en conversie
1. Faits Divers is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.
2. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

download hier de algemene voorwaarden als pdf-bestand.